Search form

Ephesians 6:13

13Baki nanankardi barri, marda ngambalimi jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi jungku barrinani ngarrkadabawarrmuku nangangi, baki jangambala daba wakara nanamuku balkimuku. Yurrngumba yalu nulijbangka ngambalangi, linjumbikanyi ngambalanya, yalu nulijbangka ngambalangi, ngambalaka yangkalambikanyi nanganbunanyi Kudnanyi. Ngala jangambala daba yalunya wakara, jungkungangi ngambala ngiruka nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index