Search form

Ephesians 6:23

23Ngayu yanybaka mududu bulangi, ngambalanginkanyi Buwakaya Kudkanyi, baki ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Ngayu yanybaka mududu bulangi narringi. Ngayu ngajakangka bulanya narringi, jabula wajba narrinya jungunkanyi mardumardu muwa, baki janarri maruka muwa yalungi bukambijuyngka Krisjinmukuyngka. Bababanyamba ngambalaka bukambiju jala maruka muwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki kuyu nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index