Search form

Ephesians 6:8

8Mankuwa narri nayi marda. Janyulu yabimba kunyba yaji narringi Kudwanyi, jaliyi narri yabimba kunyba yaji nangangi. Jaliyi narri waki kudanyu nangangi, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi. Janyulu yabimba nani bukambijuyngka Krisjinmukuyngka, wakiwarrayngka, baki mambukanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji yalungi, jaliyi yalu waki nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index