Search form

Ephesians 6:9

9Baki narri mambukamuku. Marda narrimi lalanba yalunya narringinmuku wakiwarrmuku. Marda narrimi miku ngirrwa yalungi, janinji daba yalunya. Mankumankuwa narri nayi marda. Narri mambukamuku, baki yalu narringinmuku wakiwarrmuku, bukambiju narri wakiwarr nangangi mambukanyi kingkarriyngka. Nyulu narringinmuku mambuka. Mikukimi yanyba Kud, “Ninji barri mambuka, jangayu yabimba kaja kunyba yaji nganyi, ngala ninji barri wakiwarr, ngawamba bijal kunyba yaji jangayu yabimba nganyi.” Mikukimi yanyba Kud nani. Bukambiju Krisjinmuku ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, miku mili yingka walkurra. Mikuyaji. Janyulu yabimba kunyba yaji bukambijuyngka yalungi jala waki kudanyu nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index