Search form

Galatians 1:11-12

11-12Narri, ngakinmuku bababanyamba ngambalaka. Nanda jangkurr, milidimba jala ngayu narrinya, mikukiyanyi wajba ngana jangkurranyi nganinyiwanyi. Miku. Ngala nyuli wajba ngana nanankanyi jangkurranyi Jisus Krayiswanyi. Ngawamba nanganginkanyi jangkurranyi ngayu milidimba. Miku ngayimi milidimba yingkanyi nganiyngkanyi jangkurranyi. Ngawamba nanganginkanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Barriwa. 13-14Jingkijba nganarri wabula, waluwa jali ngayu Krisjin. Jingkijba narri ngaki yuwa nanamanji, ngayili yabimba kiji yalungi, kuyu jali jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngayiyala kurrkunba yalunya kuyunkanyi nangangi jangkurr. Yabimba ngayili kudukudu balki yaji yalungi, jandanyimukuyngka Kudkanyi. Miku ngayiyanyi durrijba nanda yuwa Jisus Krayiskanyi, ngala ngayi durrijba nanda nurrungi wankalanyi yuwa, Jukanyi. Kudanyu ngayili durrijba nanda yuwa. Jungku ngayili kunybamirra nanankanyi yuwanyi. Yingkamuku yalili jungku bijal kunyba nanankanyi yuwanyi, ngala ngayili jungku kunymamba nanankanyi yuwanyi. Ngala miku ngayiyanyi kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayiyanyi kuyu nangangi jangkurr nanamanji. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index