Search form

Galatians 1:13-14

13-14Jingkijba nganarri wabula, waluwa jali ngayu Krisjin. Jingkijba narri ngaki yuwa nanamanji, ngayili yabimba kiji yalungi, kuyu jali jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngayiyala kurrkunba yalunya kuyunkanyi nangangi jangkurr. Yabimba ngayili kudukudu balki yaji yalungi, jandanyimukuyngka Kudkanyi. Miku ngayiyanyi durrijba nanda yuwa Jisus Krayiskanyi, ngala ngayi durrijba nanda nurrungi wankalanyi yuwa, Jukanyi. Kudanyu ngayili durrijba nanda yuwa. Jungku ngayili kunybamirra nanankanyi yuwanyi. Yingkamuku yalili jungku bijal kunyba nanankanyi yuwanyi, ngala ngayili jungku kunymamba nanankanyi yuwanyi. Ngala miku ngayiyanyi kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayiyanyi kuyu nangangi jangkurr nanamanji. Barriwa.

15-17Ngala ngana nyuli yarrijba Kudwanyi. Ngala ngayu mikuyaji nanamanji bardardanyi, ngana nyuli yarrijba wakinki nangangi baku. Baku barri, ngana minimbayi nanganginkanyi jandayngkanyi Kudwanyi. Najba ngayi nangangi jandanyi, Jisus Krayis, baki yanyba nyuli ngaki. Karuyi ngana, ngayu milidimbiji yalunya ngurranyimuku nangangi, ngayu milidimbiji yalunya jala yalu miku Jumuku. Baki miku ngayiyanyi jila kula Jirusalimyurri. Miku ngayiyanyi jila yalundurri manjijba jali Jisuswanyi, yanybiji yalungi. Miku ngayiyanyi ngajaka yingka nanankanyi jalija ngayu yabimba. Ngala ngayi jilajba karri yingkayurri yajiyurri, niji Yarabiya. Baki baku ngayi wijba langki nanankurri yajiyurri Damaskusyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index