Search form

Galatians 1:15-17

15-17Ngala ngana nyuli yarrijba Kudwanyi. Ngala ngayu mikuyaji nanamanji bardardanyi, ngana nyuli yarrijba wakinki nangangi baku. Baku barri, ngana minimbayi nanganginkanyi jandayngkanyi Kudwanyi. Najba ngayi nangangi jandanyi, Jisus Krayis, baki yanyba nyuli ngaki. Karuyi ngana, ngayu milidimbiji yalunya ngurranyimuku nangangi, ngayu milidimbiji yalunya jala yalu miku Jumuku. Baki miku ngayiyanyi jila kula Jirusalimyurri. Miku ngayiyanyi jila yalundurri manjijba jali Jisuswanyi, yanybiji yalungi. Miku ngayiyanyi ngajaka yingka nanankanyi jalija ngayu yabimba. Ngala ngayi jilajba karri yingkayurri yajiyurri, niji Yarabiya. Baki baku ngayi wijba langki nanankurri yajiyurri Damaskusyurri. 18Nanaba ngayi jungku kujarrana yingamalinyina kindilkurrinyina, baki jilajba ngayi kula. Jilajba ngayi nanankurri Jirusalimyurri yidambiji Bida. Jungku ngayi nangandu, nanaba nanganginyina barndana kujarra wik.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index