Search form

Galatians 1:19

19Nanamanji barri, jali ngayu jungku nanaba, ngawamba ngayi najba Jayims, jala kanyiya ngambalangi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayiyanyi najba nanamuku yingkamuku, manjijba jali Jisus Krayiswanyi. Ngawamba ngayi najba Jayims nanamanji jali ngayu yidamba Bida. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index