Search form

Galatians 1:3-5

3-5Yanyba nurri mududu bulangi Kudkanyi marda Jisus Krayiskanyi. Ngajaka nurru bulanya, jabula yabimbiji kunyba yaji narringi, baki janarri jungku mardumardu muwa. Janyba nangki Jisus Krayis. Janyba nangki ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Nganinyimukunyi yalu yabimbaka balki yaji, kudukudu balki yaji yurrngumba. Ngala Jisus Krayiswanyi, nyuli yabimba kunyba yaji yurrngumba. Nyuli yabimba nanda jali nulijba Kud nangangi yabimbikanyi. Jungku nyuli kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba, baki janyba nangki ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Manjijbayi Jisus Krayis Kudwanyi janybikanyi nangka ngambalangi, baki nanankardi ngambala jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi nanijba barri. Baki nanankardi barri, baku jalija ngambalaka janyba, jangambala jungku wanka nangandu yurrngumba. Ngambala mirnarrijba muwa nangangi Kudkanyi. Nyulu walkurramirra mambuka. Baki baku yurrngumba janyulu walkurramirra mambuka ngambalangi. Mikuwali yingka walkurra barrinani nyulu. Barriwa.

6Ngala manmala ngayu narringi. Wabula ngayi milidimba narrinya nanankanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi, baki narri kuyuyi nanda jangkurr. Narri durrijbayi nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, nanda jali yarrijba narrinya nanganginmuku durrijbawarrmuku. Nanda jangkurr nangangi duja, yurlurrmba. Waluku narri durrijbayi nangangi jangkurr. Ngala baku mardunguji narri yingkijbayi nanda nangangi jangkurr, narringki yangkalamba nanamunanyi jangkurrnanyi, baki nanijba narri durrijbangka yinini jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index