Search form

Galatians 1:6

6Ngala manmala ngayu narringi. Wabula ngayi milidimba narrinya nanankanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi, baki narri kuyuyi nanda jangkurr. Narri durrijbayi nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, nanda jali yarrijba narrinya nanganginmuku durrijbawarrmuku. Nanda jangkurr nangangi duja, yurlurrmba. Waluku narri durrijbayi nangangi jangkurr. Ngala baku mardunguji narri yingkijbayi nanda nangangi jangkurr, narringki yangkalamba nanamunanyi jangkurrnanyi, baki nanijba narri durrijbangka yinini jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index