Search form

Galatians 2:18

18Wabula ngayi karu narrinya nangangi Jisus Krayiskanyi, nyuli wajba ngambalanya nanganginkanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi. Marda ngambalimi miku durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala marda ngambalimi durrijba nanda buyingkinyi yuwa. Nani barri ngayi karu narrinya wabula. Ngala nanijba barri, jalimi ngayu yanyba nayi, “Marda ngambalimi yuwajiwa durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi.” Jalimi ngayu nanijba yanyba nani, baki wabula jali ngayu karu narrinya miku durriykanyi nanda yuwa Musiskanyi, nanamanji barri ngayu jungkuyi balkina yuwana Musiskanyi. Ngala miku ngayimi yanyba nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index