Search form

Galatians 2:19

19Miku ngayimi durrijba bukamba yuwa nangangi Musiskanyi. Yangkalamba ngaki nanamunanyi wankalananyi yuwananyi, baki nanijba ngayu durrijbangka nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngayu yurlwangka nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Ngayu barrinani nanda nganinyiyurru, jala yurlwangka yuwanyi. Nani barri ngayu yurlwangka yuwanyi nanganginkanyi Musiskanyi, ngala ngayu jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi, durrijbangangi ngayu nangangi jandanyi Jisus Krayis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index