Search form

Galatians 2:2

2Jilajba ngayi kularriji Jirusalimyurri, karungangi ngani Kudwanyi, ngayuja jilajba nanankurri. Jali ngayu wanbiya, baki jilajba ngayi yalundurri malbumalbuyurri jurjkanyi. Karu ngayi yalunya nanankanyi jangkurranyi, milidimba jali ngayu yalunya ngurranyimuku nangangi Jisus Krayiskanyi. Nulijba ngayi yalungi malbumalbunyi, yalu jingkiykanyi nanda jangkurr jali ngayu milidimba yalunya. Nulijba ngayi yalungi, yalu jingkiykanyi nanda jangkurr yanyba jali ngayu, yurlurrmba nanda jangkurr. Miku ngayiyanyi nulijba yalungi, yalu yanybikanyi ngaki, barimba ngayi milidimba yalunya. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index