Search form

Galatians 2:20

20Yanyba ngaka, ngayu barrinani nganinyiyurru nanankanyi wabuliyngka yuwanyi jala ngayi yurlwa. Ngala ngayu jungkuka buyingkinyi nganinyi nanijba, jungkukangangi Jisus Krayis ngakinyina kurdulana. Janyba nangki Jisus Krayis kurndana ngakinkanyi balkinyi yajinyi. Maruka nyuli muwa ngaki, baki janyba nangki ngaki. Baki nanijba ngayu marukangka muwa nangangi, ngayu durrijbangka Jisus Krayis, nanda jandanyi nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index