Search form

Galatians 2:21

21Marukangka Kud muwa ngambalangi, baki manjijba nyuli Jisus Krayis janybikanyi nangka ngambalangi. Janyba nangki Jisus Krayis kurndana ngambalangi jala kuyu nangangi jangkurr, marda durrijba nangangi yuwa. Nanankardi barri ngambala jingkijba, jangambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jangambala jungku mili wanka nangandu, jalija ngambalaka janyba. Ngala nanamuku Jumuku, ngamu jayalu jungku mili wanka nangandu baku, durrijbangangi yalu nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Ngala miku. Miku nanda duja jangkurr. Jalimi yalu mili jungku wanka, durrijbangangi yalu nanda yuwa Musiskanyi, baki muningka nangki janyba Jisus Krayis. Ngala miku nanda duja. Janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi, baki nanankardi ngambalaja jungku mili wanka nangandu yurrngumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index