Search form

Galatians 2:3-4

3-4Nanda kandi ngaki Didus, miku nyuli Ju, nyuli ngurranyi, nyuli Krik, baki nanamukunyi Krikmukunyi, miku yalili kaburrmba mankanyi. Miku yalili kaburrmba mankanyi, ngala nanda yuwa Jukanyi, wajba jali Musiswanyi, yanybaka nanda yuwa kaburrmbikanyi mankanyi. Ngaki kandi Didus, nyuli Krisjin, ngala miku nyuli kaburr. Baki nanamukunyi malbumalbumukunyi jurjkanyi, miku yaliyanyi yanyba, marda nyulimi jungku kaburr. Miku yaliyanyi yanyba nani. Yuku nyuluja jungku miku kaburr. Ngala yingkamuku barri yali jujijbawarrmuku, yanyba yalungki ngamu yali krisjinmuku, ngala miku. Jujijba yali. Ngala yuwajiwa yali jungku yalundu Krisjinmukunyina. Yali nulijba jingkiykanyi nurrunya, jaliyi nurru ngayangayijba nanginkanyi yuwanyi Musiskanyi. Nulijba yali bukambijuyngka, ngayangayiykanyi yuwanyi Musiskanyi, kaburrmbikanyi mankanyi. Yanyba yalungki nangangi Diduskanyi, mardakimi jungku kaburr, barrinani yalu Jumuku bukambiju kaburrwaburrmuku. Ngala nurri barri yanyba, “Miku barri, miku. Nayinda Didus, miku nyulu Ju. Nyulu Krik, baki miku yalili kaburrmba mankanyi Krikmukunyi. Mardakimi ngawamba Jumuku ngayangayijba yuwanyi Musiskanyi. Miku ngurranyimuku.” Barriwa. 5Miku nurriyanyi kuyu yalungi jangkurr nani, kaburrmbikanyi mankanyi. Miku nyuliyanyi yanyba nani Jisus Krayis, kaburrmbikanyi yalunya mankanyi, baki miku nurriyanyi yangkalamba nanda nangangi jangkurr. Nurrili marrimba nangangi jangkurr mardarda. Nurrili yanyba ngawamba nanda yurlurrmba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index