Search form

Galatians 2:5

5Miku nurriyanyi kuyu yalungi jangkurr nani, kaburrmbikanyi mankanyi. Miku nyuliyanyi yanyba nani Jisus Krayis, kaburrmbikanyi yalunya mankanyi, baki miku nurriyanyi yangkalamba nanda nangangi jangkurr. Nurrili marrimba nangangi jangkurr mardarda. Nurrili yanyba ngawamba nanda yurlurrmba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index