Search form

Galatians 2:9

9Nanamuku nganinymuku, Jayims, baki Bida, baki Jun, yingkamuku yali yanyba yalungi, yali malbumalbu jurjkanyi. Nanamukunyi yali jingkijba Kud, ngana nyuli yarrijba milidimbiji yalunya ngurranyimuku. Baki marrimba yali ngalinya marni, ngakindu baki Barnabasnyina. Marrimba yali ngalinya marni, baki nanankardi jingkijba nurrungkili yuwanyi milidimbikanyi yalunya. Baki yanyba nurrungki, yuku barri jangali milidimba yalunya ngurranyimuku, ngala jayalu milidimba yalunya Jumuku. Nani nurrungki yanyba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index