Search form

Galatians 3:1

1Narri jala jungku nananyina yajina Kalajiya, narri mudu. Wanyingkanyi miku narringkimi mankumanku yurlurrmba. Yiningki yingkawanyi brijba narrinya. Narri mudu. Milidimba ngayi narrinya yurlurrmba jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Milidimbayi narrinya nangangi, janyba nangki kurndana ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index