Search form

Galatians 3:10

10Kajamuku, mankumanku yalungki, yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, ngayangayijbangangi yalu nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Jala yalungka mankumanku nani, ngala miku yalimi ngayangayijba bukambijuyngka nanankanyi yuwanyi yurrngumba, baki jayalungka janyba. Yanybaka nanda naja Kudkanyi nayi, “Nanda jala miku yurrngumba ngayangayijba bukambijuyngka yuwanyi, yarrijba jala Musiswanyi, janangka janyba nanda.” Nani yanybaka naja Kudkanyi. Ngala miku ngambalimi yurrngumba jungku yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Kudiyana ngambala barimba nanda yuwa. Baki nanankardi yanybaka Kud, jangambalaka janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index