Search form

Galatians 3:11

11Kudiyana ngambala barimba nanda yuwa, baki jangambalaka janyba, mikungangi ngambalimi yurrngumba jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Baki yingka mili nayi jangkurr yanybaka nanda naja Kudkanyi, “Nanda jala kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi, janyulu mili wanka jungku.” Jaliyi ngambala kuyu nanda jangkurr Kudkanyi, baki ngambala jungku yurlurrmba nangangi, baki nanankardi jangambala mili wanka jungku nangandu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index