Search form

Galatians 3:12

12Nanda yuwa Musiskanyi, miku nanda yuwa yanybaka, kuyunkanyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Miku. Ngala nanda naja Kudkanyi yanybaka nayi, “Nanda jala yurrngumba ngayangayijba bukambijuyngka yuwanyi Musiskanyi, janyulu mili jungku wanka. Ngala jaliyi nyulu bijal barimba nanda yuwa, baki miku nyuliyi mili jungka wanka.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index