Search form

Galatians 3:17

17Waluku yanybayi Kud nanda jangkurr, miku yangkalambikanyi, baki baku barri juju 430 kindilkurrinyi baku barri, nanamanji wajbayi Musis nanganginkanyi yuwanyi Kudwanyi. Ngala miku nyuliyanyi mamanumba nangangi jangkurr Yabrayamkanyi. Nanda yuwa jala wajba Musis Kudwanyi, mikukiyanyi nanangini yuwawanyi yangkalamba nanda jangkurr jali yanyba Kud Yabrayamkanyi waluwa. Mikukiyanyi yangkalamba nanda waluwinyi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index