Search form

Galatians 3:19

19Ngala wanyingkanyi wajbayi Musis nanankanyi yuwanyi Kudwanyi. Wanyingkanyi. Jangayu karu narrinya. Nanda yuwa Musiskanyi, nanda yuwa karunkanyi ngambalanya nanankanyi yajinyi jala balki. Wajbayi ngambalanya nanankanyi yuwanyi Kudwanyi nanankurri jali badajba Jisus Krayis. Karuyi Yabrayam Kudwanyi, janyulu yabimba kunyba yaji bukambijuyngka jalija badajba nanda juju bayngkani nangandu Yabrayamnyina. Nanda barri badajbayi. Nyulu Jisus Krayis, baki nyulu marrimbaka ngambalanya Krisjinmuku. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba. Wajbayi Kudwanyi nanganginkanyi yuwanyi yalunya Yanjilmuku, yalu waykanyi Musis nanankanyi yuwanyi. Baki nyuli milidimba yalunya nanankanyi yuwanyi Musiswanyi. Nyuli milidimba yalunya Jumuku nanankanyi yuwanyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index