Search form

Galatians 3:20

20Jala wajbayi Jumuku nanganginkanyi yuwanyi Kudwanyi, karu nyuli Musis nanankanyi yuwanyi, nyulu milidimbikanyi yalunya nanankanyi. Ngala jali yanyba Kud Yabrayamkanyi, janyulu yabimba kunyba yaji nangangi, miku nyuliyanyi karu yingka yanybiji jangkurr nanankanyi Yabrayamkanyi. Miku. Miku nyuliyanyi karu yingka, janyulu yabimba kunyba yaji Yabrayamkanyi. Miku. Ngawamba Yabrayam nyuli karu nanankanyi kunybanyi jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index