Search form

Galatians 3:21

21Waluku barri karuyi Yabrayam Kudwanyi nanankanyi kunybanyi jangkurranyi, baki baku barri nyuli wajba Musis nanankanyi yingkanyi jangkurranyi, baku barri nyuli wajba Musis nanganginkanyi yuwanyi. Nanangini yuwawanyi Musiskanyi mikukimi barimba nanda waluwa jangkurr jali karu Yabrayam Kudwanyi. Jaliyi nganinyi jungku kunybana yuwana Musiskanyi, jaliyi nyulu miku bijal jungku balki nananyina yuwana, baki janyulu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index