Search form

Galatians 3:23-25

23-25Wabula kamambarra wajbayi Musis nanankanyi yuwanyi Kudwanyi, baki nanda yuwa kujanya ngambalangi yurrngumba wabulinyi. Ngala mikukiyanyi ngambalaka yabimba jungunkanyi kunyba nanankanyi yuwanyi yurrngumba. Miku. Ngala badajbayi Jisus Krayis, baki minimba nyuli ngambalanya buyingkiyngkanyi yuwanyi. Kuyu ngambali nanda buyingkinyi yuwa, baki nanijba barri, barriwa barri bukamba nanda yuwa Musiskanyi ngambalangi. Janyba nangki nanda yuwa. Mikukimi mili nanda yuwa kujanya ngambalangi, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalangi. Jala ngambala kuyu nangangi jangkurr, jala ngambala durrijba nangangi yuwa, baki yanybaka Kud ngambalangi, ngambala jungku yurlurrmba, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Barriwa.

26Narri, Krisjinmuku jala jungku Kalajiya, narri kuyuyi nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nanankardi bukamba narri jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Narri jandanyimuku Kudkanyi, baki Jisus Krayis, nyulu narringi Buwanya, nyulungangi Buwanya bukambiju jala kuyu nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index