Search form

Galatians 3:28

28Baki nanijba barri narri bukambiju Krisjinmuku, kudiya narri Jumuku, kudiya ngurranyimuku, kudiya wakiwarrmuku, kudiya mambukamuku, kudiya nganinyimuku, kudiya jibarrimuku. Ngala narri jungkuka bukambiju malumba nayinda barri, nyulungangi bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index