Search form

Galatians 3:29

29Nanda wankalanyi Yabrayam, nyuli barrinani wankalanyi nijanganjinyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi narringi marda, Jisus Krayisngangi. Nyulu narringi Buwanya, baki nanankardi nanda wankalanyi Yabrayam, nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi narringi marda. Nanda jangkurr jali yanyba Kud Yabrayamkanyi, miku yangkalambikanyi, nanda jangkurr manjamanjambikanyi balki yaji, marda waykanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, nanda jangkurr narringi. Nanijba nanda jangkurr narringi marda, nyulungangi bababanyamba narrinya marda Jisus Krayiswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index