Search form

Galatians 3:5

5Wanyingkanyi nyuli yawumba nangangi Kunyba Ngarndu narrindu Kudwanyi. Wanyingkanyi nyuli yabimba ngiruka yaji narringi. Ngayangayijbangangi kuna narri nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Miku nanankanyi. Ngala nyuli wajba narrinya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, nyuli yabimba ngiruka yaji narringi, kuyungangi narri nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index