Search form

Galatians 3:7

7Baki nani barri narri marda. Jala narri kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, barrinani Yabrayamwanyi nyuli kuyu jangkurr Kudkanyi, baki jungkuyi yurlurrmba nangangi. Nanda Yabrayam nyuli barrinani wankalanyi nijanganjinyi bukambijuyngka jala kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index