Search form

Galatians 3:9

9Kuyu nyuli jangkurr Kudkanyi Yabrayamwanyi, baki yabimbayi kunyba yaji nangangi Kudwanyi. Nani barri nanamannga ngambalangi. Yabimbaja Kudwanyi kunyba yaji bukambijuyngka, jala ngambala kuyu nangangi jangkurr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index