Search form

Galatians 4:10

10Narringka yangkalamba nanamunanyi buyingkinyinanyi yuwanyi, baki narri durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Nanijba narrili yabimba wangarr nanankanyi yuwanyi. Ngamu narri jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi jala narri yabimba nanda kaja wangarr yalungi Jumukuyngka, ngala miku. Miku narrimi jungku yurlurrmba nangangi nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index