Search form

Galatians 4:11

11Ngindu ngayu muwa narringi. Kudanyu barri ngayi waki, jali ngayu milidimba narrinya nangangi Jisus Krayiskanyi. Nanamanji barri narri kuyu ngaki jangkurr, ngala janarri kuna miku mankuwa nanda jangkurr yurrngumba. Muningka kuna ngayi milidimba narrinya. Nanijba kuna narri yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index