Search form

Galatians 4:12

12Kudanyu ngayu yililikajba narrinya, janarri jungku barrinani ngayu. Ngayu Ju, baki wabula, ngayi nulijba jungunkanyi yurlurrmba Kudkanyi. Ngala nanda yuwa Musiskanyi kujanya ngaki. Wajbayi ngana kujayu durriykanyi nanda yuwa. Waluwa barri, nanda yuwa kujayu ngakinyi, ngala nanijba barri, barriwa bukamba nanda yuwa ngaki, janyba nangki bukamba. Ngala ngayi kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nanijba barri, ngayu jungkuka kunybana yuwana nanganginyina. Nanda kujayu, bukamba ngayi. Narri barrinani ngayu. Wabula, narringki yangkalamba narringinanyi wankalananyi yuwananyi, baki ngayu marda yangkalamba ngaki nurrunginanyi wankalananyi yuwananyi Jukanyi. Barriwa. Miku narriya yabimba balki yaji ngaki, ngala jungkuyi narri kunyba ngaki yurrngumba, ngala ngayi jungku narrindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index