Search form

Galatians 4:15

15Nanamanji narri mirnarrijba muwa ngaki. Kudanyu narri mirnarrijba muwa ngaki. Jaliyanyi ngayu jungku balkiyudi yamiyudi, baki narriyanyi dulaba narringi yami baki yawumbayi ngakinyina kulajina, baki mili ngayu naykurri, baki mili ngayu milidimbikanyi narrinya. Nani narriyanyi yabimba kunyba yaji ngaki nanamanji. Ngala wanyingkanyi narri miku mirnarrijba muwa ngaki nanijba barri. Wanyingkanyi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index