Search form

Galatians 4:19

19Ngakinmuku kandimuku. Maruka ngayu muwa narringi kudanyu. Maruka ngayu muwa narringi, barrinani marukangka muwa jibarri nanganginkanyi bardardanyi. Nulijba ngayu narringi jungunkanyi ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, jungunkanyi mili ngiruka, baki mili ngiruka nangangi yurrngumba. Nulijba ngayu narringi jungunkanyi ngirukamirra nangangi Jisus Krayiskanyi, durriykanyi nangangi jangkurr yurlurrmba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index