Search form

Galatians 4:22-23

22-23Nanda wankalanyi niji Yabrayam, kujarra nangangi jandanyiwuya jukawuya. Nanda lirrka jandanyi nangangi, ngardanganja nangangi, miku nyuliyanyi maninganja nangangi Yabrayamkanyi, ngala nyuli wakiwarr jibarri nangangi Yabrayamkanyi. Niji nangangi Yakarr. Kulukayi Yabrayam nangandu wakiwarranyina, baki baku barri birnandaba nangki jibarri jukanyi. Nanda nangangi juka, nyuli lirrka jandanyi nangangi Yabrayamkanyi. Ngala baku barri juju, nanda maninganja nangangi Yabrayamkanyi, niji Sara, birnandaba nangki bardardanyi marda. Birnandaba nangki jukanyi, yabimbayingangi ngiruka yaji nangangi Kudwanyi. Nanda Yabrayam, ngala nyuli malbumirra, baki nangangi maninganja nyuli bardibardimirra, ngala yabimbayi ngiruka yaji bulangi Kudwanyi, baki birnandaba nangki Sara bardardanyi. Waluwa yanybayi Kud jangkurr miku yangkalambikanyi, janangka birnandaba Sara bardardanyi, baki duja nangangi jangkurr. Juju bayngkani nangki birnandaba bardardanyi. Nanda juka nyuli burrandinyi jandanyi nangangi Yabrayamkanyi. Barriwa. 24Muningka jangayu karu narrinya yingkanyi jangkurranyi. Nanankujarra jibarriwuya, bula barrinani kujarra jangkurr nangangi Kudkanyi, miku yangkalambikanyi. Nanda jibarri wakiwarr, nyuli barrinani nanda yuwa jali yanyba Kud nangangi Musiskanyi. Nyuli barrinani nanda yuwa jali yanyba Kud yundu kulawirana niji Sinayi, nananyina walkurranyina yajina Yarabiya. Nanda jibarri Yakarr, nyuli wakiwarr, baki nanankardi nangangi kulunganja, nyuli wakiwarr marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index