Search form

Galatians 4:25

25Nanda jibarri Yakarr, baki nanganginmuku kulunganjamuku, juju bayngkani nangandu, yalu barrinani Jumuku, jala jungku nananyina yajina Jirusalim. Nanamuku Jumuku yali jungku wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Yali wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi wajba jali Musis Kudwanyi, ngala jungkuyi Musis yundu kulawirana niji Sinayi. Nanda jibarri Yakarr, nyuli wakiwarr nangangi Yabrayamkanyi, baki nani barri nanamuku Jumuku yalu wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi Musiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index