Search form

Galatians 4:26

26Ngala yingka yaji, nanamannga niji Jirusalim, nanaba kingkarri lalijina. Nanda nangangi yaji Kudkanyi. Nanda yingka yaji lalijina, barrinani nanda maninganja nangangi Yabrayamkanyi niji Sara. Nanda bardibardi Sara, miku nyuliyanyi wakiwarr, nyuli maninganja nangangi Yabrayamkanyi. Baki ngambala Krisjinmuku, ngambala barrinani nanganginmuku kukulimba nyulu, juju bayngkani nangandu. Miku nyuliyanyi wakiwarr, nanda bardibardi, baki nangangi kulunganja, miku nyuliyanyi wakiwarr marda. Baki ngambala marda, miku ngambalimi wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi Musiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index