Search form

Galatians 4:28

28Manku narri ngaki jangkurr, narri ngaki bababanyamba ngayu narrinya. Nanda juka Yayisak, nyuli kulunganja nangangi Saranyi. Birnandaba nangki Sara bardardanyi, yanybayingangi Kud Yabrayamkanyi. Yanyba nyuli nanda jangkurr miku nangkiyi yangkalamba. Baki nani barri bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Ngambala nanganginmuku jandanyimuku, nanankardi barri nanamannga jangkurranyi yanyba jali Kud Yabrayamkanyi, nanda jangkurr miku nangki yangkalamba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index