Search form

Galatians 4:29

29Nanda bardibardi Sara, nangki birnandaba bardardanyi, nanankardingangi nyuli Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Ngala nanangini kulunganjawanyi wakiwarrayngka, nyuli yabimba kiji nangangi, kulunganjanyi Sarakanyi. Yabimba nyuli kaja kiji nanganginkanyi bababanyamba nyulu. Baki nani barri nanamukunyi jala miku jandanyimuku nangangi Kudkanyi, yalu yabimbaka kiji ngambalangi Krisjinmukuyngka jala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Kaja kiji yalu yabimbaka ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index