Search form

Galatians 4:31

31Miku ngambalimi barrinani kulunganja nanankanyi jibarrinyi wakiwarrayngka. Miku ngambalimi wakiwarr nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Miku ngambalimi wakiwarr yingkanyi Kudkanyi, jala miku duja Kud. Ngala ngambala barrinani kulunganjamuku nanankanyi duja maninganjanyi. Ngambala nanganginmuku jandanyimuku nanankanyi jala duja Kud. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index