Search form

Galatians 4:5

5Nani barri manjijbayi Jisus Kudwanyi marrimbiji ngambalanya Krisjinmuku mardarda. Baki nyulu bababanyamba ngambalanya kuyu Jisus Krayiswanyi. Nanankardi ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi baki nani barri, mikukimi nanda yuwa Musiskanyi mili kujanya ngambalangi. Miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index