Search form

Galatians 4:7

7Baki nanankardi barri, mikukimi nanda yuwa Musiskanyi mili kujanya ngambalangi. Miku. Ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Karu ngayi narrinya nanankanyi malbunyi, jali wajba nangangi jandanyi nanganginkanyi jambanyi marda yajinyi, baki nani barri nanamannga nyulu wajbangka ngambalanya kajanyi kunybanyi yajinyi Kudwanyi. Nyulu wajbangka ngambalanya kunybanyi yajinyi, ngambalangangi nanganginmuku jandanyimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index