Search form

Galatians 5:13

13Ngala narri barri, narri barrinani bababanyamba ngayu narrinya, durrijbangangi narri Jisus Krayis, baki nyulu bababanyamba narrinya marda Jisus Krayiswanyi. Wabula barri narringi wankalanyi yuwa kujaya narringi, ngala dulabayi narrinya nanamunanyi yuwananyi Jisus Krayiswanyi. Dulaba nyuli narrinya. Mikuwali nanda yuwa kujaya narringi nanijba barri. Ngala mikujiyi yarrijba yingka yuwa narringi kujaya, baki miku narringkiyi mankumanku nayi, “Yuku ngayu yabimbaka bukamba yaji nanijba barri. Yuku ngayu yabimba nanda jala ngaki mankanyi nulijba yabimbikanyi nayi.” Mikujiyi mankumanku nanda nani. Ngala marda narringkimi maruka muwa, marda narringkimi kudanyu maruka muwa, baki janarringka yabimba kunyba yaji narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index