Search form

Galatians 5:14

14Jaliyi narri nulijba durriykanyi nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki marda narrimi mankuwa nanda jirrinyi yuwa. Yanybaka nanda jirrinyi yuwa nayi, “Marda narringkimi maruka muwa, barrinani nganyingka marukangka muwa.” Jaliyi narri nulijba durriykanyi nanda yuwa Musiskanyi, baki marda narrimi yabimba yaji nani. Ngala mikuwali nganinymuku yurrngumba ngayangayijba nanankanyi yuwanyi marukankanyi muwa yalungka. Ngala nanijba barri, nyulu marda jirrinybaka ngambalanya nanamannga yuwanyi Jisus Krayiswanyi. Nyulu marda jirrinybaka ngambalanya marukankanyi muwa yingkamukuyngka. Ngala, jala ngambala durrijbangka Jisus Krayis, baki yuku ngambala ngayangayijba nanganginkanyi yuwanyi, wajbangangi ngambalanya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi. Kandimbaka ngambalanya Kunybawanyi Ngarnduwanyi, baki nanankardi, yuku ngambala ngayangayijba nanankanyi yuwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index