Search form

Galatians 5:16

16Nanginkanyi ngayu karungka narrinya marda. Marda narrimi yabimba ngawamba nanda jala karu narrinya yabimbikanyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Marda narrimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Marda narrimi miku yabimba nanda jala narri nulijba yabimbikanyi mankankanyi. Miku. Ngala marda narrimi yabimba ngawamba nanda jala nulijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi narringi yabimbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index