Search form

Galatians 5:17

17Ngambala nulijbangka yabimbikanyi kaja yaji, ngala nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nyulu nulijbangka ngambalangi yabimbikanyi yinini yaji, jala kunyba ngambalangi. Nani ngambala baki nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, ngambalaka jakakajba, wanyi jangambala yabimba. Ngala marda ngambalimi yabimba ngawamba nanda jala nulijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi ngambalangi yabimbikanyi yaji. Marda ngambalimi yabimba nanda jala nyulu karu ngambalanya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index