Search form

Galatians 5:19

19Jaliyi ngambala miku ngayangayijba Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, baki ngambala yabimba kaja balki yaji. Ngambalaka mankumanku yabimbikanyi balki yaji, barrinani bajangumuku, barrinani kulukankanyi yingkana baki yingkana yurrngumba. Ngambala yabimbaka ngawamba nanda yaji jala ngambala nulijba yabimbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index